Producenci
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE

SKLEPU INTERNETOWEGO PC-STORE

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego PC-STORE, znajdującego się pod adresem www.sklep.pc-store.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez platformę sklepu internetowego PC-STORE, zwany dalej „Sklepem”.

2. Właścicielem Sklepu PC-STORE zwanego dalej Sklepem jest firma: PC-STORE Adam Skrzynecki z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Limanowskiego 46, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP:891-163-07-44, REGON 380899635, zwana w dalszej części regulaminu firmą "PC-STORE Adam Skrzynecki".

3. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu PC-STORE nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Sklep - przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.pc-store.pl/ oferowane jest świadczenie usług i sprzedaż produktów.

5. Kupujący/Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towaru lub kupujący towar.

6. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu oraz dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto i tym samym uzyskał dostęp do platformy sklepu PC-STORE.

7. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego/Klienta ze Sklepem.

8. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.sklep.pc-store.pl

9. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Klienta jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową wraz z dostępem do Internetu.

 

 


§ 2. Produkty

 

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez ponowne potwierdzenie realizacji zamówienia.

 

 


§ 3. Warunki dokonywania zakupów

 

1. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy PC-STORE i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

2. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wszystkie osoby chcące dokonać zakupów. Korzystanie z platformy sklepu PC-STORE jest bezpłatne.

3. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez PC-STORE. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie swych danych (identyfikujących go w Sklepie) jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie niezbędnych danych Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem sklep.pc-store.pl.

5. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. PC-STORE oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych).

6. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu PC-STORE Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiana zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. rodzaj produktu, masa netto, etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).

8. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody PC-STORE.

9. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez ponowne potwierdzenie realizacji zamówienia.

10. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem PC-STORE do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia PC-STORE do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

 

 

 

§ 4. Zamówienia


1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu na adres sklep@pc-store.pl.

2. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.

4. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane o czym Sklep, poinformuje Kupującego (o ile udostępniono dane kontaktowe).

6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich złożenia, będą anulowane i nie będą realizowane.

7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

 

 


§ 5. Czas realizacji zamówienia


1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24 h do 14 dni roboczych.

3. W szczególnych przypadkach, Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.

 

 


§ 6. Płatności


1. Zapłata za zakupione produkty, wedle wyboru Kupującego, winna nastąpić w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu …………………………………………….bądź przy odbiorze – za pobraniem.

2. Do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży, produkt stanowi własność Sklepu.

 

 


§ 7. Wysyłka produktów


1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez Sklep faktura jest dołączana do wysyłanej przesyłki lub przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury, Kupujący wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

2. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Kupującego, chyba że Sklep i Kupujący ustalą inne warunki dostawy produktu.

3. Termin dostawy wynosi od 24 h do 14 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki, przy czym czas wykonania umowy (tj. czas realizacji zamówienia i czas dostawy) nie przekracza 21 dni. Podany termin ma charakter orientacyjny.

4. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.

5. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia Sklep nie będzie przyjmował reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.

 

 


§ 8. Zwroty


1. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Klienta, Klient zobowiązuje się do:

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta i z powrotem,

b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej (kary umownej) w wysokości 50% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.

Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 

 

 

 

 


§ 9. Gwarancje i reklamacje


1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.

2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta. Wydanie karty gwarancyjnej (zawierającej oświadczenie gwarancyjne), kreuje akcesoryjny stosunek prawny gwarancji o treści określonej w tejże karcie.

3. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Nabywcę.

4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.

5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Klienta. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

7. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Klient winien skontaktować się ze Sklepem nr tel. 665 838 511.

 

 


§ 10. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych


1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.

2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Kupującego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.

3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji.

 

 


§ 11. Postanowienia końcowe


1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.

2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy Regulamin, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z miejscem siedziby właściciela Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl